« Tagasi

Liikluspiirangud Tartu valla avalikel teedel

Seoses kevadise  teede lagunemisega ja liiklusseaduse § 12 lg 1 alusel, Tartu vallavalitsus

 

korraldab:

 

1. Piirata Tartu valla kohalikel kruusateedel ja avalikuks kasutamiseks määratud eraomandis olevatel kruusateedel üle 8 tonni raskuste raskeveokite liiklus alates 02.04.2018.

2. Liikluspiirang kehtib kuni seda muutva korralduse vastuvõtmiseni.

 

3. Korraldus jõustub vastuvõtmisest.

 

4 Korralduse peale võib esitada vaide Tartu Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud 30 päeva jooksul arvates korralduse teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.