« Tagasi

Jäälemineku keeld

KÄSKKIRI
Tallinn
 
Jäälemineku keeld                                                                        03.04.2018 nr 1.1-3.1/135
 
Siseministri 03.10.2014. a määruse nr 42 "Päästeameti põhimäärus" § 10 lõike 2, päästeseaduse § 131 lõike 1 § 132 lõike 1 ning korrakaitseseaduse § 44 lõike 1 punkti 1 alusel ning arvestades ilma soojenemist ja jääkatte seisukorda:
1. Keelan päästesündmuse vältimiseks ja inimeste ohutuse tagamiseks Eesti Vabariigi territooriumil asuvate siseveekogude jääle mineku alates 04. aprillist 2018.a. kuni jää sulamiseni.
2. Kommunikatsiooni osakonnal korraldada avalikkuse teavitamine ja käskkirja resolutiivosa avaldamine üleriigilise levikuga ajalehes.
3. Käesoleva käskkirja peale võib esitada halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras ja tähtajal.
4. Päästeameti meeskonnavanematel, rühmapealikel, vanemoperatiivkorrapidajatel ja operatiivkorrapidajatel on õigus ja kohustus teostada kontrolli kehtestatud jääle mineku keelu järgimise osas ning anda isikutele korraldusi nimetatud keelu rikkumise lõpetamiseks.
5. Päästeameti meeskonnavanematel, rühmapealikel, vanemoperatiivkorrapidajatel ja operatiivkorrapidajatel on jääle mineku keelu rikkumise lõpetamiseks õigus avalikus kohas käitumise üldnõuete rikkumise eest esitada Päästeameti eest ja nimel taotlusi väärteomenetluse algatamiseks karistusseadustiku § 262 alusel.
 
(allkirjastatud digitaalselt)
 
Kuno Tammearu
peadirektor