Tartu Vallavalitsuse sotsiaal-, haridus- ja kultuuriosakond võtab teenistusse kultuuritöö spetsialisti

Tartu Vallavalitsuse sotsiaal-, haridus- ja kultuuriosakond võtab teenistusse kultuuritöö spetsialisti kelle tööülesandeks Laeva kultuurimaja juhtimine,

kultuurivaldkonna kureerimine, kultuuritöö aluste väljatöötamine, arendamine ja rakendamine, ülevallaliste traditsiooniliste ja tähtsündmuste koordineerimine, valla kultuurikalendri haldamine, koostöö korraldamine kultuuriasutustega ja valdkondlike MTÜdega, esindusürituste korraldamine koostöös vallavalitsusega.

 

Nõuded kandidaadile

Haridustase- vähemalt rakenduskõrgharidus

Hariduse valdkond- kultuurikorraldus

Keeleoskus- eesti (kõnes kõrgtase, kirjas kõrgtase), inglise (kõnes kesktase, kirjas kesktase)

Arvutioskus- kontoritarkvara, e-posti kasutamine, interneti kasutamine

Muud nõuded - Omab erialaseid teadmisi, orienteerub seadustega omavalitsuse pädevusse antud küsimustes; tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte; suudab koostada oma töövaldkonna üld-ja üksikakte; omab väga head sõnalise eneseväljenduse oskust; omab organiseerimise ja koordineerimise oskust; oskab kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, andmebaase ja arvutiprogramme; omab head suhtlemisoskust ja kohusetunnet.
Kasuks tuleb eelnev töökogemus kultuurivaldkonnas.

 

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid

motivatsioonikiri, CV, palgasoov

 

Kandideerimise tähtaeg on 28.02.2018.

 

Kontaktisik Jaana Puur

e-mail tartuvv(ät)tartuvv.ee

Avalik konkurss Tartu Vallavalitsuse VALLAARHITEKTI ametikohale

 

Vallaarhitekti põhiülesandeks on Tartu valla ehitus- ja planeerimistegevuse juhtimine ja arhitektuuripoliitika kujundamine. Vallaarhitekt on ühtlasi vallavalitsuse ehitusosakonna juhataja.

Kandidaadilt eeldame:

· loovust ja visiooni Tartu valla arendamisest

·         isikuomadusi, mis lubavad juhtida projekte ja lahendada probleeme;

·         koostööoskust ja head suhtlemisoskus

·         suutlikkus võtta vastu otsuseid

·         kõrgharidust arhitektuuri, linnaplaneerimise või maastikuarhitektuuri erialal;

· vähemalt 2-aastast erialast või sarnast töökogemust;

· eesti keele valdamist kõrgtasemel;

· oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;

 · teadmisi valdkonna õigusaktidest ja oskust neid rakendada.

Omalt poolt pakume:

· motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;

·         enesetäiendamise võimalust

·         sõbralikku meeskonda

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

· CV;

· motivatsioonikiri (sh palgasoov);

· haridust tõendava dokumendi koopia;

 · isikut tõendava dokumendi koopia;

· muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult  hiljemalt 28. veebruar e-posti aadressil  tartuvald@tartuvald.ee või Tartu Vallavalitsus aadressil Haava tn 6, Kõrveküla alevik, Tartu vald, märgusõna „Vallaarhitekt". Lisainformatsioon: vallasekretär Eve Kallas, tel 7337753 või eve.kallas@tartuvv.ee

Avalik konkurss Tartu Vallavalitsuse arendusspetsialisti ametikohale

 

Arendusspetsialisti ametikoha põhieesmärk on valla põhiliste strateegiliste arengusuundade ja eelistuste väljatöötamine, valla arengukava väljatöötamise ja täiendamise koordineerimine ning arengukavast tulenevate ülesannete täitmisele igakülgne projektialane kaasaaitamine ning hangete korraldamine.

Kandidaadilt eeldame:

· kõrgharidust;

· vähemalt 2-aastast sarnast töökogemust;

· eesti keele valdamist kõrgtasemel;

· oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;

 · teadmisi valdkonna õigusaktidest ja oskust neid rakendada.

Omalt poolt pakume:

· motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd, arenemisvõimalust ja sõbralikku kollektiivi. Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

· CV;

· motivatsioonikiri (sh palgasoov);

· haridust tõendava dokumendi koopia;

 · isikut tõendava dokumendi koopia;

· muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult 28.02.2018 e-posti aadressil  tartuvald@tartuvald.ee või Tartu Vallavalitsus aadressil Haava tn 6, Kõrveküla alevik, Tartu vald, märgusõna „arendusspetsialist". Lisainformatsioon: vallasekretär Eve Kallas, tel 7337753 või eve.kallas@tartuvv.ee

Tööpakkumised piirkonnas